Đà Nẵng : 18-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 10 năm 2020 (9/11/2020 - 14/11/2020)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

 ( Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(09/11)

- Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần, tuyên truyền ngày NGVN 20 – 11.

- Kiểm tra mua sắm CSVC đề xuất các tổ

BA

(10/11)

- Dự giờ  góp ý tiết dạy thao giảng cấp trường.(BGH+TT)

- Kiểm tra VSAT thực phẩm

- Dự giờ góp ý tiết dạy thao giảng cấp trường (BGH+TT)

- Nhập sổ tài sản đầu năm học 2020-2021.

(11/11)

- Nhập sổ tài sản đầu năm học 2020 -2021.

 

 

- Báo cáo CV 1361/TCCB  (VT)

-16g10 Họp Chi bô tại cơ sở 2 (ĐV)

 

NĂM

(12/11)

- Dự giờ góp ý tiết dạy thao giảng cấp trường

- Kiểm tra VSAT thực phẩm.

- Chấm các lớp về tổ thực hiện tốt phong trào thi đua  tháng 11 tại cơ sở 1.

- Dự giờ góp ý tiết dạy thao giảng cấp trường (BGH+TT)

- Chuẩn bị giấy mời Ban đại diện PH dự thao giảng.

SÁU

(13/11)

- Chấm các lớp về tổ thực hiện tốt phong trào thi đua tháng 11 tại cơ sở 2.

 

- Xếp loại thi đua cuối tuần, vệ sinh đồ dùng bán trú

- Chuẩn bị CSVC tổ chức Hội giảng cấp trường tại 2 cơ sở; (các tổ trưởng)

BẢY

(14/11)

- 8g00 Thao giảng cấp trường tại 2 cơ sở (theo kế hoạch CM)

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                        

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn