Đà Nẵng : 20-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Hoạt động Công đoàn
Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-BCH ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố ( khóa X) về nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2014-2015, phương hướng hoạt động công tác công đoàn, công đoàn trường Chuyên biệt Tương Lai đề ra chương trình, nội dung hoạt động năm học 2014-2015, như sau:
Phát triển đoàn viên là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
- Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam; - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường CB Tương Lai nhiệm kỳ 2012 – 2015; - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2012 – 2013 và phương hướng nhiệm vụ của những năm tiếp theo; - Căn cứ vào tình hình thực tế của Công đoàn Trường Nay, BCH Công đoànTrường CB Tương Lai xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên BCH CĐCS như sau:
Thực hiện luật công đoàn ngày 30/06/1990 và nghị định số 133/HĐBT ngày 24/04/1999. Thông tư liên tịch số 2/TTLT ngày 8/05/1992 của Bộ GDĐT và CĐGD-VN về quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn và Hiệu trưởng trường Chuyên biệt Tương lai ban hành quy chế mối quan hệ phối hợp công tác giữa Công đoàn& chính quyền như sau:
Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-BCH ngày 16 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục thành phố ( khóa IX) về nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2012-2013, Công đoàn trường Chuyên biệt Tương Lai đề ra chương trình, nội dung hoạt động công tác công đoàn năm học, như sau:
[1] 2  3  Tiếp
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn