Đà Nẵng : 20-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Hoạt động Chi bộ
Thực hiện công văn số 166/CV/ĐU ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy phường Hải Châu I về hướng dẫn các nội dung tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Hôm nay, Chi bộ trường chuyên biệt Tương Lai tiến hành tổ chức Đại hội nhằm tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến đồng thời bầu cấp uỷ Chi bộ theo quy định của Đảng.
Ngày 14 tháng 2 năm 2020 Chi bộ trường chuyên biệt Tương Lai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Nhiều năm nay, chi bộ trường Chuyên biệt Tương Lai luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực đảng viên mới.
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTƯ Đảng (khoá XI) ngày 16/01/2012: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
Giáo dục chính trị tư tưởng là quan điểm đường lối chủ trương của Đảng để xây dựng phẩm chất và chính trị của người Đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong xã hội hiện nay.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế.
VÀI NÉT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI
[1] 2  3  Tiếp
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn