Đà Nẵng : 22-05-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác trọng tâm năm 2020 - 2021
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: …../KH-CBTL                                                   Đà Nẵng, ngày 25 tháng 09 năm 2020

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện công văn số 2445/SGDĐT-VP ngày 21/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành công tác trọng tâm năm học 2020-2021; công văn số 2501/SGDĐT-GDTH ngày 24 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn nhiệm vụ công tác trọng tâm Giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021 và công văn số 2204/SGDĐT-GDMN ngày 27 thnasg 8 năm 2020 về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2020 - 2021

                      Trường chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

    thực hiện

 

 

 

  Tháng

   9/2020

- Học tập bồi dưỡng chính trị, pháp luật, chuyên môn theo nội dung tài liệu và viết thu hoạch.

- Tổng dọn vệ sinh toàn trường, giáo viên trang trí lớp học,.

- Chuẩn bị CSVC trang thiết bị như khẩu trang, nước sát khuẩn phòng chống Covit-19 để đón học sinh đi học khi có công văn của Sở.

- Tuyển sinh, đánh giá học sinh mới – xếp lớp HS

- Kiểm tra công tác mua sắm thiết bị, trang trí các lớp; CSVC công tác bán trú

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn trường, kế hoạch tổ chuyên môn, chủ nhiệm lớp.

- Lên kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

- Họp HĐSP triển khai nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của ngành và trường;

- Phân công nhiệm vụ năm học

- Tuyên truyền tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021 trên song Tivi và quan mạng.

- Họp PHHS đầu năm học

- Tổ chức bán trú cho HS từ ngày 21/9

- Xây dựng bảng chấm điểm thi đua năm học 2020-2021;

- Nắm tình hình giảng dạy các lớp, kiểm tra công tác xây dựng nề nếp học tập các lớp;

- Điều chỉnh sắp xếp học sinh các lớp học.

- Tổ chức các hoạt động vui trung thu;

 

- Toàn thể CBGVNV

 

- Toàn trường

 

- BGH, tổ VP

 

 

- BGH.

 

- BGH, Tổ HC, GV

 

- PTCM, TT, GV các lớp

- BGH, các tổ

 

- BGH, toàn thể GVNV

         

- Toàn thể CBGVNV

- BGH,Toàn trường

 

- BGH, GVCN các lớp

- BGH, PTBT

- BGH- CĐ

 

- BGH, Các tổ

 

- BGH, GVTH, GVMN

-HĐNG,GV,HS,ĐTN.

 

 

Tháng 10/2020

- Tổ chức CBGVNV đăng ký thi đua đầu năm học, cam kết thực hiện các cuộc vận động do ngành chỉ đạo (Hội nghị VC cấp tổ)

- Hội nghị CCVC-NLĐ năm học 2020-2021;

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày PNVN 20/10;

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên các tổ;

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú, phòng chống dịch bệnh, nhà ăn, các lớp;

- Triển khai dự giờ cấp tổ

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- BGH, toàn trường

 

 

- Toàn trường.

 

- CĐ, toàn trường.

- BGH, tổ trưởng.

- BGH, BT, ytế

 

- BGH,TT,GV đăng ký

- PTBT

 

Tháng 11/2020

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11;

- Tổ chức hội giảng cấp trường

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

- Tổ chức HS các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11

- Ôn tập kiểm tra Toán – Tiếng Việt giữa kỳ I

(Lớp 4, 5).

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Kiểm tra hoàn thành các hoá đơn chứng từ đã tạm ứng

- Toàn thể CBGVNV- HS

- BGH, TT, GV

- BGH, GV các tổ

- BGH, BHĐNG, tất cả GV

- PTCM

 

- PTBT

- Kế toán, thủ quĩ

 

Tháng 12/2020

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm  ngày QĐNDVN 22/12; ngày quốc tế người KT 3/12.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường ở các lớp;

- Tổ chức các chuyên đề chuyên môn;

- Kiểm tra CSVC cuối năm 2020 và kiểm kê tài sản cuối năm 2020.

- Thông qua đề cương SKKN và xét SKKN cấp tổ

- Kiểm tra tài chính cuối năm 2020.

- Hoàn thành các hoá đơn chứng từ quyết toán năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021

- Toàn trường

 

 

- BGH, YTế,TT

- Theo KH CM

- BGH, Tổ HC, GV

 

- BGH, TT, GV.

- theo QĐ

- Kế toán, thủ quĩ

 

Tháng 01/2021

- Ôn tập kiểm tra định kỳ học kỳ I, hoàn thành chương trình học kỳ I.

- Sơ kết học kỳ I

- Thực hiện chương trình HK II

-Tổ chức ngày học sinh sinh viên 9/1

- Họp PHHS sơ kết học kỳ I

- Họp xét thi đua đợt 1; sơ kết HKI

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Tổ chức văn nghệ và các hoạt động mừng Đảng đón Xuân;

- BGH, GV toàn trường

 

- BGH, TT, GV,HS

- BGH, GV

- ĐTN

- BGH, TT, GVCN

- HĐ thi đua, toàn trường

- PTBT

- Toàn trường

 

 

 

Tháng 02/2021

- Nghỉ tết Âm lịch theo kế hoạch của Sở

- Ổn định nề nếp dạy và học sau nghỉ tết ÂL;

- Xét chọn các đề tài SKKN cấp trường nộp SKKN về sở

 - Tổ chức chuyên đề cấp trường

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Toàn trường.

- BGH, Bán trú, GV

- BGH, cá nhân đạt SK

 

- theo kế hoạch CM

- PTBT

 

 

Tháng 03/2021

-Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm  ngày Quốc tế PN 8/3, ngày thành lập Đoàn TN 26/3; ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3

- Khảo sát GV dạy giỏi và KT hoạt động sư phạm nhà giáo

- Ôn tập và kiểm tra định kỳ giữa HK II ( Môn Toán, Tiếng việt lớp 4, lớp 5)

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

-BGH,CĐ, ĐTN, Toàn trưòng

 

- BGH, các tổ trưởng, GV

- PT CM

 

- PTBT

 

 

Tháng 4/2021

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khuyết tât VN 18/4;  Lễ 30/4 và1/5

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ các tổ, công tác xây dựng lớp học thân thiện, lớp học an toàn- xanh - sạch- đẹp lồng ghép KT vệ sinh;

- Tổng kết KT hoạt động sư phạm nhà giáo và GVG trường

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Tham gia ngày Hội HS tiểu học cấp thành phố

- Toàn trường

 

- BGH,các tổ, HĐNG,

 ĐTN

 

- PTCM, các tổ

 

- PTBT

- Theo thông báo

 

 

Tháng 5/2021

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5;

- Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II các lớp hoàn thành chương trình; Cập nhật sổ điểm – Học bạ cuối năm học.

- Họp PHHS cuối năm học

- Đánh giá xếp loại thi đua  đợt 2 và cuối năm học; xét chọn và đề nghị các danh hiệu thi đua.

- Tổng kết năm học 2020-2021

- Hoàn thành các hồ sơ thi đua cuối năm nộp sở.

- Kiểm kê tài sản cuối năm học, niêm phong phòng học và các phòng chức năng.

- Toàn trường

 

- BGH, GV các tổ; GV các lớp

 

- BGH, GVCN

- Hội đồng thi đua

 

- Toàn trường        

- BGH,các tổ, Giáo vụ

- PHT CSVC;tổ VP; GV

      Nơi nhận:                                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Văn phòng Sở  (để  báo cáo))

- Các PHT, tổ CM trường ( thực hiện)

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                NGUYỄN DUY QUY

 

 

                                                                             


 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn