Đà Nẵng : 20-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
Tin tức sự kiện
Kế hoạch năm học 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẵNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI       Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

         Số: ........../CBTL                             Đà Nẵng, ngày 05 tháng 09 năm 2017

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện công văn số 2203/SGDĐT-VP ngày 31/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành công tác trọng tâm năm học 2017-2018; công văn số 2178/SGDĐT-GDTH ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục Tiểu học Ban hành lịch công tác trọng tâm Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018 và công văn số 2041/SGDĐT-GDTH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của phòng Giáo dục Tiểu học về Quy định kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 cấp Tiểu học.

Trường chuyên biệt Tương Lai xây dựng kế hoạch trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

thực hiện

Tháng 8

2017

- Họp HĐSP triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của ngành và trường;

- Phân công nhiệm vụ năm học

- Bồi dưỡng chính trị, pháp luật, chuyên môn.

- Dọn vệ sinh, trang trí lớp học, nhận hồ sơ, xếp lớp.

- Kiểm tra các bộ phận chuẩn bị cho năm học mới.

- Tuyển sinh, đánh giá học sinh mới - phân lớp HS

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn trường, kế hoạch tổ chuyên môn, chủ nhiệm lớp.

- Lên kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

- Kiểm tra công tác mua sắm thiết bị, trang trí các lớp; CSVC công tác bán trú

- Tham gia các Hội nghị triển khai năm học mới của Ngành, các cấp học, bậc học

- Lên kế hoạch phân công ngày khai giảng

- BGH, toàn thể GVNV

- Toàn thể CBGVNV

- Toàn thể CBGVNV

- BGH, Văn phòng, GV, nhân viên;

- BGH, các TT

- BGH, Hội đồng tuyển sinh, Văn phòng

- PTCM, TT, GV các lớp

- BGH, các tổ

- BGH, Tổ HC, GV

-Theo phân công

-BGH

Tháng 9

2017

-Tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018.

- Họp PHHS đầu năm học

- Tổ chức bán trú cho HS từ ngày 06/9

- Xây dựng bản chấm điểm thi đua năm học 2017-2018;

- Tổ chức CBGVNV đăng ký thi đua đầu năm học, cam kết thực hiện các cuộc vận động do ngành chỉ đạo (Hội nghị VC cấp tổ)

- Nắm tình hình giảng dạy các lớp, kiểm tra công tác xây dựng nề nếp học tập các lớp;

- Tổ chức các hoạt động vui trung thu;

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

- Khảo sát và điều chỉnh sắp xếp lớp học.

- Toàn trường

- BGH, GVCN các lớp

- BGH, PTBT

- BGH- CĐ

- BGH, toàn trường

- BGH, Các tổ

-HĐNG,GV,HS,ĐTN.

- CM, các tổ

- BGH, GVTH, GVMN

Tháng 10

2017

- Hội nghị CCVC năm học 2017-2018;

- Chào mừng kỉ niệm ngày PNVN 20/10;

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên các tổ;

- Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú, phòng chống dịch bệnh, nhà ăn, các lớp;

- Khảo sát giáo viên và kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo (đợt 1)

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Toàn trường.

- CĐ, toàn trường.

- BGH, tổ trưởng.

- BGH, BT, ytế

- BGH,TT,GV đăng ký

- PTBT

Tháng 11

2017

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11;

- Tổ chức hội giảng cấp trường

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

- Tổ chức HS các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11

- Ôn tập kiểm tra Toán – Tiếng Việt giữa kỳ I

( Lớp 4, 5 ).

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Hoàn thành các hoá đơn chứng từ đã tạm ứng

- Toàn thể CBGVNV- HS

- BGH, TT, GV

- BGH, GV các tổ

- BGH, BHĐNG, tất cả GV

- PTCM

- PTBT

- Kế toán, thủ quĩ

Tháng 12

2017

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày QĐNDVN 22/12; ngày quốc tế người KT 3/12

- Kiểm tra vệ sinh môi trường ở các lớp;

- Tổ chức các chuyên đề chuyên môn;

- Kiểm tra CSVC cuối năm 2017 và kiểm kê tài sản cuối năm 2017.

- Thông qua đề cương SKKN và xét SKKN cấp tổ

- Ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì I

- Kiểm tra tài chính cuối năm 2017

- Hoàn thành các hoá đơn chứng từ quyết toán năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018

- Toàn trường

- BGH, YTế,TT

- Theo KH CM

- BGH, Tổ HC, GV

- BGH, TT, GV.

- BGH, GV

- theo QĐ

- Kế toán, thủ quĩ

Tháng 01

2018

- Ôn tập kiểm tra định kỳ học kỳ I, hoàn thành chương trình học kỳ I.

- Sơ kết học kỳ I

- Thực hiện chương trình HK II

-Tổ chức ngày học sinh sinh viên 9/1

- Họp PHHS học kỳ I

- Họp xét thi đua đợt 1; sơ kết HKI

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- BGH, GV toàn trường

- BGH, TT, GV,HS

- BGH, GV

- ĐTN

- BGH, TT, GVCN

- HĐ thi đua, toàn trường

- PTBT

Tháng 02

2018

- Tổ chức văn nghệ và các hoạt động mừng Đảng đón Xuân;

- Nghỉ tết Âm lịch theo kế hoạch của Sở

- Ổn định nề nếp dạy và học sau nghỉ tết ÂL;

- Xét chon các đề tài SKKN cấp trường nộp SKKN về sở

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Toàn trường.

- Toàn trường

- BGH, Bán trú, GV

- BGH, cá nhân đạt SK

- theo kế hoạch CM

- PTBT

Tháng 03

2018

-Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày Quốc tế PN 8/3, ngày thành lập Đoàn TN 26/3; ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3

- Khảo sát GV dạy giỏi và KT hoạt động sư phạm nhà giáo đợt 2

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

-BGH,CĐ, ĐTN, Toàn trưòng

- BGH, các tổ trưởng, GV

- PTBT

Tháng 4

2018

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày KT VN 18/4; Lễ 30/4 và1/5

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ các tổ, công tác xây dựng lớp học thân thiện, lớp học an toàn- xanh - sạch- đẹp lồng ghép KT vệ sinh;

- Tổng kết KT hoạt động sư phạm nhà giáo và GVG trường

- Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

- Tham gia ngày Hội HS tiểu học cấp thành phố

- Toàn trường

-BGH,các tổ, HĐNG,

ĐTN

- PTCM, các tổ

- PTBT

- Theo thông báo

Tháng 5

2018

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5;

- Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II các lớp hoàn thành chương trình; Cập nhật sổ điểm – Học bạ cuối năm học.

- Họp PHHS cuối năm học

- Đánh giá xếp loại thi đua đợt 2 và cuối năm học; xét chọn và đề nghị các danh hiệu thi đua.

- Tổng kết năm học 2017-2018

- Hoàn thành các thủ tục thi đua cuối năm nộp sở.

- Kiểm kê tài sản cuối năm học, niêm phong phòng học và các phòng chức năng.

- Toàn trường

- BGH, GV các tổ; GV các lớp

- BGH, GVCN

- Hội đồng thi đua

- Toàn trường

- BGH,các tổ, Giáo vụ

-PHT CSVC;tổ VP; GV

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Văn phòng Sở GD;

- BGH trưởng; các tổ CM                                                         Nguyễn Duy Quy

- Lưu:VT.


 
  CÁC TIN KHÁC
Câu lạc bộ Tương Lai xanh (05-01-2015 11:36:25)
Tháng 3 tháng thanh niên (07-04-2014 14:41:59)
Bài viết tháng 3 – 2014 (21-03-2014 16:15:05)
Mừng đón xuân về (20-03-2014 14:10:36)
Ý nghĩa tết nguyên đán (13-01-2014 19:25:35)
Người lái đò (11-11-2013 13:47:51)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn