Đà Nẵng : 18-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Kết quả cuộc Bài giảng điện tử

BẢNG GHI ĐIỂM CHẤM THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
NĂM HỌC 2010 – 2011

TT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GIÁM KHẢO I
Trần Bích Thuỷ
GIAM KHẢO II
Đỗ Bá Hy
GIAM KHẢO III
Nguyễn D Tuyên
 
ĐIỂM BÌNH QUÂN

1

Võ Thị

Bốn

35.75

38

33.5

35.75 ( G )

2

Lưu Văn

Dũng

35

37

35.5

35.83 ( G )

3

Trương Thị Ngọc

33.5

36

33

34.16 ( K )

4

Đỗ Thị Hữu

Hạnh

32.5

35

32.5

33.33 ( K )

5

Đoàn Phi

Hỗ

35

33

34

34 ( K )

6

Phan Thị Liên

Hoa

33.2

36

28

32.4 ( K )

7

Nguyễn Thị

Lễ

33

36

31.5

33.5 ( K )

8

Nguyễn Thị

Mai

32.75

33

33.5

33.08 ( K )

9

Tạ Thị Kim

Mai

34

31

33

32.66 ( K )

10

Trương Thị Hồng

Nga

35.5

33

35

34.5 ( K )

11

Nguyễn Thị

Nghĩa

34

36

34

34.66 ( K )

12

Nguyễn Thị Hiền

Thanh

34.5

35

35

34.83 ( K )

13

Nguyễn Thị Thu

Thảo

30

33

27.5

30.16 ( K )

14

Nguyễn Thị Hồng

Thu

35

32

34

33.66 ( K )

15

Nguyễn Thị Hoài

Thu

29

29

29

29 ( TB )

16

Lê Thị Bích

Thuỷ

33

36

30

33 ( K )

17

Phan Văn

Tính

32.5

35

33.5

33.66 ( K )

18

Lê Thị

Tuyết

34.5

35

33

34.16 ( K )

 

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn