Đà Nẵng : 18-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Bộ môn

THỜI KHOÁ BIỂU - NĂM HỌC 2010 – 2011
( Áp dụng từ ngày 27. 12. 2010 )
 

THỨ

TIẾT

Tự kỷ

C.DB

C.1A

C.1B

C.1C

C.2

C.3

Đ.DB

Đ.1A

Đ.1B

Đ.2

Đ.4

Đ.5

Đ.7

1

Thể dục

2

Thể dục

KHNN

3

Mỹthuật

A. Nhạc

Thể dục

2

4

A. Nhạc

Mỹthuật

Thể dục

5

Thể dục

KHNN

Múa

6

Mỹthuật

Thể dục

KHNN

Múa

7

Thể dục

Mỹthuật

Tin

Múa

1

Mỹthuật

Thể dục

2

Mỹthuật

KHNN

Thể dục

3

Thể dục

KHNN

Tin / M thuật

3

4

Múa

Thể dục

Mỹthuật/ Tin

5

Thể dục

Mỹthuật

Múa

Múa

Tin

6

Thể dục

Mỹthuật

Múa

Múa

Tin

7

Thể dục

Múa

Múa

Tin

1

A. Nhạc

Tin

Thể dục

2

Thể dục

A. Nhạc

Mỹthuật

3

Thể dục

Mỹthuật

4

4

Thể dục

Â. nhac

5

 
  CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu HK II (07-04-2011 10:23:23)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn