Đà Nẵng : 18-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Thời khóa biểu
Thời khóa biểu HK II
THỜI KHÓA BIỂU HK II
THỜI KHOÁ BIỂU - NĂM HỌC 2010 – 2011
(Áp dụng từ ngày 27. 12. 2010)
 

THỨ

TIẾT

Tự kỷ

C.DB

C.1A

C.1B

C.1C

C.2

C.3

Đ.DB

Đ.1A

Đ.1B

Đ.2

Đ.4

Đ.5

Đ.7

1

N.ngữ

KNGT

Toán

T. Việt

KNGT

H. Vần

T.Đọc

Ph.âm

Phát âm

Phát âm

T.Đọc

Thể dục

Toán

Toán

2

KNCNXH

VĐTinh

T. Việt

Toán

Toán

H. Vần

Toán

LN

Phát âm

Phát âm

T.Đọc

Thể dục

Đạo đức

Toán

3

VĐ tinh

VĐThô

Mỹthuật

Â.Nhạc

KNXH

Toán

KC

L.Nghe

G.Tiếp

Toán

Toán

Thể dục

N.Văn

2

4

N.nhạc

Ng.nhạc

A.Nhạc

Mỹthuật

KNXH

KNGT

TNXH

HĐVC

L.Nghe

G.Tiếp

Toán

Toán

Thể dục

N.Văn

5

N.ngữ

KNNN

TNXH

KNTPV

T. Việt

Thểdục

KNGT

PTGT

Toán

Toán

L.Nghe

KHNN

Toán

Múa

6

KNCNXH

KNNN

KNTPV

TNXH

T. Việt

Mỹthuật

Thểdục

LQVT

Toán

L.Nghe

Đ. Đức

KHNN

Toán

Múa

7

TCVĐ

TCVĐ

Thểdục       

GDTT

KNTPV

Mỹthuật

Tin

HĐVC

LTPA

L.Nghe

TNXH

Địa lý

Kỹ thuật

Múa

1

KNCNXH

KNGT

T. Việt

KNGT

Toán

H. Vần

T.Đọc

PTGT

KHNN

Mỹthuật

Thể dục

Khoa học

C. Tả

N.Văn

2

VĐTinh

VĐTinh

Toán

Toán

Toán

H. Vần

Toán

LN

Mỹthuật

KHNN

Thể dục

T.Đọc

Toán

N.Văn

3

N.ngữ

VĐThô

KNGT

T. Việt

T. Việt

Toán

Toán

KNHĐ

Thể dục

KHNN

T.Đọc

T.Đọc

Tin

Toán

3

4

N.nhạc

HĐVC

GDTT

GDTT

T. Việt

T. Viết

GDTT

HĐVC

Múa

Thể dục

T.Đọc

Đ. Đức

Mỹthuật

Toán

5

VĐ tinh

KNPV

KNTPV

Thểdục

Mỹthuật

KNTPV

KNTPV

Ph.âm

Phát âm

Phát âm

Múa

Múa

Tập đọc

Tin

6

N.ngữ

KNPV

Thể dục

KNTPV

Mỹthuật

KNTPV

KNXH

MTXQ

Phát âm

Phát âm

Múa

Múa

Tập đọc

Tin

7

TCVĐ

X.phim

GDTT

KNXH

Thểdục

GDTT

T. Viết

HĐVC

G.Tiếp

Toán

Múa

Múa

Địa lý

Tin

1

N.ngữ

KNGT

Toán

KNGT

A.Nhạc

Tin

Thể dục

Ph.âm

Phát âm

Phát âm

LTVC

T.Đọc

Toán

N.Văn

2

VĐTinh

VĐTinh

T. Việt

Toán

Thểdục

A. Nhạc

Mỹthuật

LN

Phát âm

Phát âm

LTVC

T.Đọc

LTVC

N.Văn

3

KNCNXH

VĐThô

KNGT

T. Việt

TNXH

Thể dục

Mỹthuật

G.Tiếp

Toán

Toán

LTVC

LTVC

Toán

4

4

N.nhạc

Ng.nhạc

KNXH

Thểdục

TNXH

KNXH

Â. nhac

HĐVC

G.Tiếp

Toán

Toán

LTVC

PTGT

Toán

5

VĐThô

KNNN

TNXH

KNTPV

KNTPV

KNGT

KNGT

PTGT

LTPA

LTPA

C.Tả

Lịch sử

Múa

Thể dục

6

 
  CÁC TIN KHÁC
Thời khóa biểu Bộ môn (07-04-2011 10:22:07)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn