Đà Nẵng : 22-05-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Thông tin - thông báo nội bộ
Công khai đội ngũ năm học 2021-2022 theo TT36/2017/TT-BGDĐT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

Biểu mẫu 12

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục chuyên biệt, năm học 2021-2022

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 55

 

 

29 

11

 10

25 

 1

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

38 

 

 

27 

 

 10

24 

 

 

 

 

 

 

I.1

 Giáo viên THCS

10

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

Ngữ văn

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

Sử, Địa

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4

Thể dục

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

Mỹ thuật

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

6

Anh văn

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

7

Hóa học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

I.2

 Giáo viên

Tiểu học

18

 

 

13

4

1

 

4

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Giáo viên

Mầm non

10

 

 

4

4

2

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

15 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 2

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên giáo vụ

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên phục vụ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Nhân viên bảo vệ

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                Đà Nẵng, ngày 27 tháng 9 năm 2021
                                                                                                                              Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                              (Đã ký tên và đóng dấu)

 

 

 

                                                                               Nguyễn Duy Quy

 

 

 

 

 

 

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn